Logo PřF a MU

Bioinformatika

specializace bakalářského a magisterského programu Biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

DNA

Co je bioinformatika?

Bioinformatika je aplikací statistických a výpočetních metod v oblasti molekulární biologie a genetiky. Převážně se specializuje na zpracování dat z databází biomolekul (sekvence DNA, RNA a proteinů). Výsledky získané aplikací bioinformatických metodik jsou velmi přínosné například pro oblast zdravotnictví, biotechnologií a potravinářství.

Souvisejícím oborem je pak chemoinformatika, která využívá informatických a algoritmických přístupů pro řešení chemických problémů. Převážně se zaměřuje na získání informací z databází malých nebo středně velkých molekul a nachází uplatnění například v oblastech návrhu léčiv, farmacie, medicínského a environmentálního výzkumu.

Proč studovat bioinformatiku?

Vysoce výkonné metodiky strukturní analýzy molekul, jako je například sekvenování nové generace, NMR nebo rentgenová krystalografie, nám poskytují stále větší množství informací o struktuře molekul. Moderní IT technologie nám umožňují tyto rozsáhlé sady dat ukládat, navrhovat nové chemické entity a také z těchto dat získávat informace významné pro průmyslovou i výzkumnou sféru. Rostoucí množství dat a technických možností vytváří stále větší prostor pro porozumění vztahům mezi strukturou molekul a jejich vlastnostmi, případně biologickou aktivitou.

Paralelně rovněž vzrůstají požadavky na odborníky, kteří jsou schopni na jedné straně komplexně porozumět chemickým aspektům problematiky, a na druhé straně dokáží pracovat s molekulami zapsanými v počítači a navrhovat a implementovat metodiky pro jejich studium a zpracování.

vědec

Co budete studovat?

Bakalářske studium

Vybrané chemické, informatické, biologické a matematické předměty, které vám pomohou proniknout do problematiky zpracování a analýzy informací ohledně organických molekul i biomolekul.

Příklady několika bakalářských předmětů:

 • Úvod do programování v Pythonu

 • Strukturní bioinformatika

 • Molekulární biologie

 • Návrh algoritmů

  Informace o všech předmětech studia naleznete ve studijním katalogu programu Biochemie.

Magisterské studium

V rámci magisterského studia jsou dále prohlubovány znalosti získané ve studiu bakalářském, a to ve všech třech oborech – chemie, biologie, informatika.

Vybrané předměty magisterského studia:

 • Počítačová chemie a molekulové modelování

 • DNA diagnostika

 • Regresní modelování

 • Struktura a dynamika nukleových kyselin

  Další informace naleznete opět ve studijním katalogu programu Biochemie.

Jaké jsou možnosti po studiu?

Po absolvování bakalářského studia můžete pokračovat ve studiu magisterském a poté případně i ve studiu doktorském.

Po uspěšném ukončení si můžete zvolit některou z následujících oblastí uplatnění:

 • Farmaceutický průmysl a návrh léků

 • Medicínský výzkum a zdravotnictví

 • Vývoj IT produktů

 • Biotechnologie a potravinářství

 • Koordinace interdisciplinárních týmů

vědec

Studenti oboru a jejich úspěchy

Jak se můžete stát studentem oboru?

Bakalářske studium

Můžete být přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu a výsledků olympiád. Nebo úspěšně složit test studijních předpokladů podle aktuálních předpisů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity platných pro studijní program Biochemie. Více informací naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Magisterské studium

Absolventi bakalářského studia oboru Bioinformatika na PřF MU mohou být přijati bez přijímacích zkoušek. Ostatní musí projít standardní přijímací zkouškou, která ověřuje základní znalosti v oborech informatika, biochemie, fyzikální chemie, organická chemie a analytická chemie (ukázka). Více informací opět naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Garanti a spolupracovníci

Garantem oboru je Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR).

NCBR úzce spolupracuje se Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) centrem excelentního výzkumu.

Loga MU, PřF, NCBR, CEITEC